Polityka Prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy:

1. bezpośrednio od Państwa,
2. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO” Spółka z o.o., ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Opole VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000345467
NIP: 753 160 88 50
numer REGON: 531212343
tel.: 77 433 21 48
e-mail: office@alsecco.hostsite.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Marzena Straub,
tel. 665-440-363,
e-mail: marzena.straub@alsecco.hostsite.pl

Jakie dane przetwarzamy?
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO” Spółka z o.o. przetwarza następujące
kategorie danych:

1. dane kontaktowe;
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line; dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Zakładem ProdukcyjnoHandlowo-Usługowym „ALSECCO” Spółka z o.o.,
3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zakładzie ProdukcyjnoHandlowo-Usługowym „ALSECCO” Spółka z o.o., np. wystawienia faktury,
4. w celu założenia i administrowania Państwa konta zintegrowanego z systemami  informatycznymi/serwisami internetowymi Zakładu Produkcyjno-HandlowoUsługowego „ALSECCO” Spółka z o.o.,
5. w celach marketingowych produktów i usług Zakładu Produkcyjno-HandlowoUsługowego „ALSECCO” Spółka z o.o.,
6. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą,  będziemy przetwarzać Państwa dane:

a) w celu marketingu podmiotów trzecich,
b) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO” Spółka z o.o. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać do celów prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz w celach marketingowych,

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „ALSECCO” Spółka z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?
Można wyrazić zgodę zarówno na wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Zakładowi Produkcyjno-HandlowoUsługowemu „ALSECCO” Spółka z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO” Spółka z o.o. jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu IOD, którego funkcje pełni Marzena Straub, tel. 665 440 363 lub e-mailowo pod adresem marzena.straub@alsecco.hostsite.pl

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

1. zawarcie i wykonanie umowy z Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „ALSECCO” Spółka z o.o. ,
2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Zakładzie Produkcyjno-HandlowoUsługowym „ALSECCO” Spółka z o.o. (np. wystawienie faktury),
3. prawnie uzasadniony interes Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „ALSECCO” Spółka z o.o. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „ALSECCO” Spółka z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO” Spółka z o.o. współpracuje („Partnerzy Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „ALSECCO” Spółka z o.o.”), by mogli oni je wykorzystywać w celu prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Zakładu Produkcyjno-HandlowoUsługowego „ALSECCO” Spółka z o.o. ,którzy są ściśle związani z realizacją Państwa umów.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „ALSECCO” Spółka z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „ALSECCO” Spółka z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „ALSECCO” Spółka z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Zakład ProdukcyjnoHandlowo-Usługowy „ALSECCO” Spółka z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec Zakładu
Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „ALSECCO” Spółka z o.o.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „ALSECCO” Spółka z o.o. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO” Spółka z o.o. ?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych)

Spełniamy obowiązek informacyjny RODO

 

 KLAUZULE INFORMACYJNE

KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BAZY MARKETINGOWEJ
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO ORAZ Z KONTRAHENTAMI
KLAUZULA INFORMACYJNA NA KARCIE SERWISOWEJ PRODUKTU USŁUGI
KLAUZULA ZGODY I KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

redesign INDYGO GROUP