Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odkud získáváme vaše údaje?
Získali jsme vaše údaje:

1. přímo od vás,
2. z veřejně dostupných zdrojů, např. Z rejstříku národního soudu, centrálního rejstříku a informací o hospodářské činnosti nebo jiných podobných zdrojů.

Kdo je správcem vašich dat?
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO“ Spółka z o.o., ul.
Karpacka 6, 48-303 Nysa,
zapsaný v obchodním rejstříku národního soudního rejstříku vedeného okresním soudem Opole VIII, číslo národního soudu
KRS: 0000345467
NIP – DIČ: 753 160 88 50
REGON číslo – IČO: 531212343
telefon: 77 433 21 48
e-mail: office@alsec.co

Kontaktujte inspektor ochrany dat
Marzena Straub,
tel. 665-440-363,
e-mail: marzena.straub@alsec.co

Jaké údaje zpracováváme?
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO“ Spółka z o.o. zpracovává následující
kategorie dat:

1. kontaktní údaje;
2. údaje potřebné pro identifikaci za účelem uzavření smlouvy, poskytování služby a vystavení faktury;
3. identifikační údaje potřebné pro poskytování on-line služeb; údaje potřebné pro výběr správné marketingové nabídky pro vás.

Na jaké údaje použijeme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracujeme pro jeden nebo více z následujících účelů:

1. za účelem provedení činností provedených na požádání před uzavřením smlouvy
2. s cílem uzavřít a spustit smlouvy, které jste uzavřel s ministerstvem ProdukcyjnoHandlowo podpory a servisu „Alsecco“ Firma o.o.
3. za účelem splnění zákonného závazku, který se vztahuje na výrobní a servisní závod „ALSECCO“, společnost, například s vydáním faktury,
4. Aby bylo možné nastavit a spravovat váš účet integrovány s informačními systémy / webové služby rostlinné výroby a HandlowoUsługowego „Alsecco“ Firma o.o.
5. pro marketingové účely produktů a služeb společnosti Zakład Produkcyjno-HandlowoUsługowego „ALSECCO“ Spółka z o.o.
6. Pokud souhlasíte a pouze v míře, ve které souhlasíte, zpracujeme vaše údaje:

a) pro uvádění třetích osob na trh,
b) sdílet své osobní údaje s podnikateli, se kterými Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO“ Spółka z o.o. spolupracuje, aby je mohli využívat pro oprávněné zájmy správce a pro marketingové účely,

Musíte poskytnout osobní údaje?
Vzhledem k tomu, že zpracování Vašich údajů trvá plnit smlouvu s oddělením výroby, obchodu a servisu „Alsecco“ Společnost o.o. údaje zadáte podléhá uzavření této dohody. Poskytování údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. Při absenci osobních údajů nebude smlouva uzavřena. Poskytování údajů potřebných k vystavení faktury je zákonem stanovenou povinností a vyplývá ze zákona o dani z přidané hodnoty.
Ve zbývající oblasti působnosti je poskytování osobních údajů dobrovolné, není zákonným nebo smluvním požadavkem a není podmínkou pro uzavření smlouvy.

Jak zrušit svůj souhlas?
Můžete souhlasit se všemi nebo některými svoleními, nebo nikoli.
Kdykoli můžete odvolat jakýkoliv souhlas udělený společnosti Zakład Produkcyjno-HandlowoUsługowego „ALSECCO“ Spółka z o.o. v souvislosti se zpracováním osobních údajů bez jakýchkoli negativních důsledků. Jediné, co musíte udělat, je odeslat e-mail, zavolat nebo poslat zprávu prostřednictvím pravidelné pošty na výše uvedené kontaktní údaje. Ochota ke zrušení souhlasu může být vyjádřena jakýmkoli způsobem, jedinou podmínkou je to, že dosáhne našeho poselství. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich údajů před jejím prováděním, tj. Až do odvolání vašeho souhlasu zpracování dat odbor výroby a obchodu a služeb „Alsecco“ Firma o.o. je to legální.

Jak se můžete obrátit na našeho inspektora ochrany údajů?
To lze provést telefonicky na IOD, jehož funkce plně Marzena Straub, tel. 665 440 363 nebo e-mailem na marzena.straub@alsec.co

Na jakém základě zpracujeme vaše osobní údaje?
Základem pro zpracování osobních údajů je v závislosti na provedených činnostech:

1. uzavření a plnění smlouvy se společností Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALSECCO“ Spółka z o.o. ,
2. plnění zákonné povinnosti uložené společnosti Zakład Produkcyjno-HandlowoUsługowego „ALSECCO“ Spółka z o.o. (např. vydání faktury),
3. oprávněný zájem Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALSECCO“ Spółka z o.o. (přímý marketing svých výrobků a služeb nebo plnění smlouvy uzavřené se společností Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALSECCO“ Spółka z o.o. ve prospěch třetí strany, pokud je smluvní stranou jiný subjekt),
4. vyjádřil váš souhlas.

Kdy a komu můžeme předat údaje a komu je nepřekážeme?
Pokud souhlasíte, sdělíme vaše osobní údaje podnikatelům, kterým společnost Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO“ Spółka z o.o. spolupracuje („partneři výrobního a obchodně-servisního závodu“ ALSECCO „Spółka z o.o.“), aby je mohli využívat pro oprávněné zájmy správce a pro marketingové účely. Údaje budou zpřístupněny pouze partnerům společnosti Zakład Produkcyjno-HandlowoUsługowego „ALSECCO“ Spółka z o.o. kteří úzce souvisejí s prováděním vašich smluv.

Můžeme sdělovat vaše údaje příjemcům ve formě společností, které s námi spolupracují a plní úkoly naším jménem a naším. V takovém případě je s těmito subjekty uzavřena dohoda, která zajistí bezpečnost vašich dat. Vzhledem k tomu, že se tyto subjekty často mění, nejsme schopni předložit jejich úplný seznam, chcete-li vědět, s kým právě pracujeme, můžete se o ně vždy ptát.

Co můžete dělat s poskytnutými osobními údaji?
Máte právo požadovat od společnosti Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALSECCO“ Spółka z o.o. přístup k vašim osobním údajům, opravu, vymazání nebo omezení zpracování a můžeme jej na požádání převést na jiného správce údajů. Pokud jde o zpracování vašich údajů za účelem marketingu vlastních výrobků nebo služeb výrobního a obchodního závodu „ALSECCO“ Spółka z o.o. můžete namítnout.

Až do doby, kdy si uložíme data?
Vaše osobní údaje budou uchovávány po celou dobu, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy, která vás propojí s výrobní a obchodní společností ALSECCO, Spółka z o.o. nebo dohody druhou stranou ve prospěch státu, a tentokrát po dobu odpovídající promlčecí lhůty, které mohou zvýšit rostlinný ProdukcyjnoHandlowo Usługowy „Alsecco“ o.o. společnosti a co mohou být vzneseny proti Sázce
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALSECCO“ Spółka z o.o.

Pokud budou vaše osobní údaje zpracovány za účelem splnění zákonné povinnosti správce, osobní údaje budou uchovávány po dobu potřebnou k splnění této povinnosti. Data zpracovaná na základě souhlasu budou zpracovávána, dokud svůj souhlas odvoláte.

Pokud se vaše osobní údaje budou zpracovány na základě oprávněných zájmů správce, základním kamenem tohoto procesu je uzavření smlouvy s oddělením výroby, obchodu a služeb „Alsecco“ o.o. Company ve vaší prospěch budou údaje zpracovány, dokud nebude splněn zákonný zájem, který je základem pro toto zpracování.

Pokud budou vaše osobní údaje zpracovány na základě oprávněného zájmu správce, pokud základem pro toto zpracování je přímý marketing vašich produktů a služeb, vaše osobní údaje budou zpracovány, dokud nevznesete námitku.

Kde si můžete stěžit na zpracování osobních údajů společností Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO“ Spółka z o.o. ?
V současné době mohou být takové stížnosti směrovány na generálního inspektora pro ochranu osobních údajů. Rádi bychom však poukázali na to, že brzy může být v této věci vhodným orgánem dozoru předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak nezpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje nepodléhají automatizovanému zpracování (např. Profilování), které vám způsobí právní účinky nebo se vás podobně významně dotýkají, ale přesto používáme cookies a další systémy, které zaznamenávají provoz na našich webových stránkách (profilování pro marketingové účely)

Splňujeme informační povinnost společnosti RODO

 INFORMACE KLAUZY

KLAUZACE INFORMACÍ
INFORMAČNÍ DOLOŽKA PRO MARKETINGOVOU BÁZU
INFORMACNÍ ÚDAJE PRO ZAMĚSTNANCI
INFORMAČNÍ ÚDAJE O SMLOUVNÍCH VZTAZÍCH, SMLOUVACH O DÍLO, A SE ZÁKAZNÍKY
INFORMAČNÍ USTANOVENÍ O KARTĚ SERVISNÍCH SLUŽEB
DOHODA O DODRŽOVÁNÍ DOHODY A INFORMACE O PRACUJÍCÍCH KANDIDÁTECH

VYTVOŘENO V CREOGRAM CODE BY TARGETX